EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Wyniki egzaminów ósmoklasisty z roku 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 ponownie ósmoklasisci osiagneli bardzo wysokie wynikami egzaminów z wszystkich przedmiotów (j.angielski, j.polski i matematyka, wyniki poniżej), Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom.  Z wszystkich przedmiotów czyli: j.angielskiego, j.polskiego i matematyki uzywając terminologii sportowej byliśmy na pudle wśród szkół podsyawowych miasta Opola! Pomimo pandemii, nauczania zdalnego i różnych zawieruch nasi Nauczyciele i uczniowie spisali się wysmiennicie. 

 

 

Język angielski

Stanin

Język polski

Stanin

Matematyka

stanin

PSP11

82

8

72

8

74

8

             

OPOLE

76

 

64

 

66

 

WOJ.

66

 

58

 

55

 

POLSKA

67

 

60

 

57

 
             
             

VIII A

82

 

74

 

74

 
       VIII B          81            72              73  

VIII c

82

 

69

 

74

 
             

Stanin szkoły (zakres):

81–89

8

70–74

8

72–79

8

Szczegóły

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

 • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

 • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
 • uczeń, który - ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny - nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
 • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo - odpowiednio - "zwolniony" lub "zwolniona" oraz maksymalny wynik, tj. "100%" (wynik procentowy) oraz "100" (wynik na skali centylowej).

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.

EGZAMIN (od ROKU SZKOLNEGO 2018/2019) OBEJMUJE:

 • język polski;
 • matematykę;
 • język obcy nowożytny.

Języki obce jakie ośmioklasista ma do wyboru w PSP 11 to:

 • angielski;
 • hiszpański;
 • niemiecki;

przy czym musi to być język, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (język mniejszości narodowej – niemiecki nie jest językiem obcym!!!).

EGZAMIN JEST PRZEPROWADZANY W DWÓCH TERMINACH: GŁÓWNYM I DODATKOWYM.

Termin główny: maj.
Termin dodatkowy: czerwiec.
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych, zdrowotnych lub przerwał, przerwano, unieważniono mu egzamin.
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

DZIEŃ

PRZEDMIOT

CZAS TRWANIA EGZAMINU**

1 dzień, godzina 9.00

język polski

120 minut   

2 dzień, godzina 9.00

matematyka

100 minut

3 dzień, godzina 9.00

język obcy

90 minut

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU**

14 maja 2024 (wtorek), godzina 9.00 język polski 120 minut
15 maja 2024 (środa), godzina 9.00 matematyka 100 minut
16 maja 2024 (czwartek), godzina 9.00 język obcy 90 minut


**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Termin dodatkowy: 10 – 12 czerwca, godzina 9.00.

3 lipca - ogłoszenie wyników egzaminów, a 3 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty (do odebrania w sekretariacie szkoły). Na zaświadczeniu podany będzie wynik, dla egzaminu z każdego przedmiotu, procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej (odsetek liczby uczniów, - zaokrąglony do liczby całkowitej - którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń).
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

WAŻNE TERMINY

Do 2 października

Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której:

 • wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu (egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego);
 • informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

Do ok. 14 lutego (3 miesiące przed egzaminem)

Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 2 października

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem dyrektora szkoły) informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 2 października

Do 16 października

Rodzice przedstawiaja dyrektorowi zaswiadczenie o stanie zdowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogiczej w sprawie dostosowania warunków egzaminu.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty - 3 lipca 2024 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń - do 3 lipca 2024 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 3 lipca 2024 r. (w sekretariacie szkoły)

PODSTAWOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

Komunikat dyrektora CKE z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (2023/2024)

Informacje o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty (2023/2024)

Formularze przydatne dla zdających i ich rodziców

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE (rok 2024 – pióro, długopis z czarnym tuszem/atramentem, linijka na matematykę) oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych;
 • do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu;
 • w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;
 • członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych;
 • w przypadku:
 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
 • zakłócania przebiegu egzaminu, lub
 • wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE
  egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić:

 • podczas egzaminu (decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), jeżeli uczeń:
 • rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,
 • wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej,
 • wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych,
 • zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom;
 • po egzaminie (decyzja dyrektora OKE lub CKE), jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na:
 • udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi,
 • korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia,
 • korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej,
 • skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu:

 • w terminie głównym - koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym;
 • w terminie dodatkowym - uzyskaniem wyniku "0%" z tego przedmiotu.

Jeżeli - zdaniem ucznia lub jego rodziców - w trakcie egzaminu nie były przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia egzaminu z danego przedmiotu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez nią zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.
Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator zawierający opis egzaminu z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami, arkusze egzaminów próbnych. Informatory można znaleźć pod tym adresem:
www.cke.edu.pl

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:

 • uczniowie niepełnosprawni;
 • uczniowie niedostosowani społecznie;
 • uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym;
 • osoby niebędące obywatelami polskimi, a korzystające z nauki i opieki w szkołach podstawowych;

przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj jest nim dyrektor szkoły).

Związane z tym działania w PSP 11 spoczywają na pedagogu szkolnym. W związku z tym, bardzo dobrze zna on obowiązujące w tym zakresie procedury.

Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE.

Komunikat ten jest publikowany do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

Komunikat dyrektora CKE z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

Dokumenty, na podstawie których przysługuje dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu

DOKUMENT GRUPY UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE

DOKUMENT

GRUPY UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

uczniowie:

 • słabosłyszący i niesłyszący;
 • słabowidzący i niewidomi;
 • z niepełnosprawnością ruchową;
 • z afazją;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 • niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

uczniowie:

 • z czasową niesprawnością rąk;
 • z przewlekłymi chorobami;
 • chorzy lub niesprawni czasowo.

opinia rady pedagogicznej

uczniowie:

 • którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
 • którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 • z zaburzeniami komunikacji językowej;
 • osoby niebędące obywatelami polskimi, a korzystające z nauki i opieki w szkołach podstawowych.
 • uczeń obywatel Ukrainy, którego pobyt na teretorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. w związku z konfliktem zbroinym na teretorium tego państwa.

opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

uczniowie:

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią;
 • z zaburzeniami komunikacji językowej.

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

 • uczniowie z chorobami przewlekłymi.

Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 16 października. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie - należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.
Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek - do 28 września - poinformować rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (informację przekazują wychowawcy klas).
Nie później niż do 22 listopada dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną.
Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 22 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach. Do 26 listopada rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych przez Radę sposobów dostosowania.

 

REKRUTACJA 2425

informacje ukraina

e dziennik

teams

mol net

dyplom I opole 1

solid

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logoDzisiaj 34

Wczoraj 353

Tydzień 1783

Miesiąc 5880

Wszystkich 716377

W tej chwili stronę odwiedza 22 gości.