Informacje stałe

szkolna pracownia komputerowa  /   pomoc socjalna  /  stypendia  /  opolska rodzina  /  Język Mniejszości Narodowej  /  sytuacja kryzysowa  /  Opole wsparcie zdolnych

UBEZPIECZENIE UCZNIA

Dyrektor Szkoły informuje, że od roku szkolnego 2018/2019 szkoła nie pośredniczy pomiędzy rodzicem a firmą ubezpieczeniową w zawieraniu umów na ubezpieczenie dzieci. Ubezpieczenia uczniów są dobrowolne. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Kosztów Leczenia wymagane jest jedynie podczas udziału w szkolnych wycieczkach zagranicznych.
Szkoła w celach pomocniczo-informacyjnych przedstawia oferty poniższych firm ubezpieczeniowych. W celu ubezpieczenia dziecka należy wejść na którąś ze stron firm ubezpieczeniowych podanych w zakładce UBEZPIECZENIE i postępować zgodnie z zamieszczoną instrukcją.


 SZKOLNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotece Szkolnej

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Orlat Lwowskich w roku 2007 utworzono pracownie komputerową złożoną z 11 stanowisk komputerowych z zestawami. Pracownia wykorzystywana jest przez uczniów szkoły podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych.Wczesniej w roku 2006 przy bibliotece szkolnej powstało Szkolne Centrum Multymedialne (z czterema zestawami komputerowymi) powstałe także z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego.

 powrót


 POMOC O CHARAKTERZE SOCJALNYM

  Rodzaje pomocy socjalnej.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty świadczenia socjalne dla uczniów mogą mieć postać: 
- stypendium szkolnego, 
- zasiłku szkolnego. 
W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty pomoc socjalna dla uczniów może mieć formę: 
- rzeczową, 
- pieniężną.

W mieście Opolu pomoc socjalną dla uczniów reguluje Uchwała Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 1575) poniżej przedstawiamy procedurę dotycząca wniosków na stypendium szkolne i ich realizacji w okresie świadczeniowym 2015/2016:

 1. Uczniowie i rodzice składają wnioski w siedzibie Miejskiego Centrum Świadczeń wOpolu, ul. Ozimska 19 (VIII piętro), pokoje nr 8.28 i 8.29 w okresie od 17 lipca 2015 r.  do 15 września 2015 r.
 2. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 17 do 31 lipca realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: wrzesień (za wrzesień, październik), grudzień (za listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
 3. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 sierpnia do 15 września realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: grudzień (za wrzesień, październik, listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
 4. Jeżeli szkoła, do której uczęszcza uczeń, wchodzi w skład zespołu szkół, jego wniosek należy opatrzyć pieczątką właściwej szkoły – pieczątka, którą posługuje się zespół szkół uniemożliwia identyfikację poziomu kształcenia danego ucznia i dokonanie prawidłowej statystyki dla potrzeb kuratorium. Potwierdzenie faktu uczęszczania ucznia do szkoły jest możliwe także na osobnym zaświadczeniu wydanym przez szkołę.
 5. Wnioski złożone po terminie bez uzasadnionej przyczyny będą rozpatrzone negatywnie. W uzasadnionym przypadku prawo do stypendium zostanie ustalone począwszy od miesiąca złożenia wniosku.
 6. Przyznanie prawa do stypendium szkolnego będzie uzależnione od dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku (na dzień sporządzenie niniejszego pisma kwota ta wynosi maksymalnie 456,00zł na osobę).
 7. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji przyznającej powyższe świadczenie do udokumentowania poniesionych wydatków na cele edukacyjne.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77-44 35 700, 701, 702, 703, 707.

Uchwała Rady Miasta Opola wprowadzająca nowy regulamin przyznawania stypendiów zamieszczona jest na stronie:

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=1575

natomiast formularze wniosku oraz oświadczenia lub zaświadczenia dostępne są na stronie:

http://mcs.opole.pl/mcs/st_szkolne

 powrót


  POMOC O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

 Celem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych. Najistotniejsza, w przypadku tej pomocy, jest jej funkcja motywacyjna, natomiast niejako „przy okazji” pomoc ta może stanowić wsparcie materialne ucznia. Jednak należy podkreślić, że przyznaje się ją w oderwaniu od sytuacji materialnej ucznia.

 

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

1) Stypendium za wyniki w nauce stanowi nagrodę dla ucznia zaangażowanego w naukę i osiągającego wysokie oceny.

2) Stypendium może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.

3) O przyznanie stypendium uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły.

4) Stypendium nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu (semestru) nauki.

5) Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  w ramach środków finansowych przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

6) Wypłacane jest ono raz w semestrze, a jego wysokość ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn.zm.).

 

  STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

1) Stypendium na osiągnięcia sportowe ma wpłynąć na upowszechnienie sportu wśród uczniów, przyczyniając się tym samym do tworzenia w szkole mody na sport i zdrowy tryb życia.

2) Stypendium może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym – w mieście Opolu przyjęto szczebel krajowy oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.

3) O przyznanie stypendium uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły.

4) Stypendium nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.

5) Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków finansowych przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

6) Wypłacane jest ono raz w semestrze, a jego wysokość ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn.zm.). 

powrót


 KARTA "OPOLSKA RODZINA"

Miasto Opole wprowadziło Kartę "Opolska Rodzina". Karta potwierdza uprawnienia do otrzymania ulg i zniżek przez dzieci i młodzież, o których nizej jest mowa, w dostępie do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług oferowanych przez jednostki organizacyjne miasta Opola, a także przez inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorców, którzy przystąpili do Programu „Opolska Rodzina” na lata 2014 - 2018. Z Karty „Opolska Rodzina” mogą korzystać dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia zamieszkałe na terenie miasta Opola lub których Rodzic rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Opolu. Wszelkie informacje o karcie (regulamin i wniosek o jej wydanie) dostępne sa na www.opole.pl

powrót


JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

Informujemy, że z dniem 1.09.2017 r. uległy zmianie zasady organizacji nauki języka mniejszości narodowych i etnicznych. Edukacji dzieci mniejszości narodowych i etnicznych prowadzona jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017r. poz.1627). PSP nr 11 dla dzieci należących do mniejszości niemieckiej organizuje nauczanie ich języka, a także w klasie V i VI - nauczanie własnej historii i kultury (w wypadku mniejszości niemieckiej - historii i kultury niemieckiej). Wnioski należy składać do dnia 20 września danego roku szkolnego, a rezygnacje do dnia 29 września - na drukach wg wzoru określonego rozporzadzeniem MEN (dostepne w sekretariacie szkoły lub poprzez stronę internetową). Wniosek, a więc i nauczanie obowiązuje na cały okres nauki w szkole i jest dla tych uczniów obowiązkowe (z wpisem na świadectwie, wliczeniem tych ocen do średniej, promocją i ukończeniem szkoły). NIe ma możliwości wycofania wniosku po 29 września danego roku szkolnego. W wyjatkowych wypadkach jest możliwość zapisu dziecka po 20 wrzesnia (w wypadkach określonych w rozporządzeniu). Informacje ważne dla rodziców:

1. Cel prowadzenia zajęć: umożliwiają uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823) oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o której mowa w tej ustawie, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej przez prowadzenie: 1) nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej, zwanego dalej "językiem mniejszości", oraz języka regionalnego; 2) nauki własnej historii i kultury. W naszej szkole są to zajęcia dla mniejszości niemieckiej prowadzone w ilości 3h/tygodniowo jako zajęcia obowiązkowe w formie dodatkowej nauki języka mniejszości narodowej – niemieckiej, podlegające ocenianiu zgodnie Wewnętrznym Ocenianiem obowiązującym w szkole i mające wpływ na średnią ocen, możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego, promocję do następnej klasy i ukończenie szkoły. W klasie 5 i 6 w wymiarze 25h/w roku szkolnym dochodzą zajęcia z nauki własnej historii i kultury, dotyczy to mniejszości niemieckiej.

2. W dokumentacji nauczania, w tym arkuszach ocen, świadectwach promocyjnych i ukończenia szkoły znajdzie się informacja o uczęszczaniu i ocenie na przedmiocie: język mniejszości narodowej – niemiecki i nauka własnej historii i kultury – niemieckiej (w części dotyczącej zajęć obowiązkowych i dodatkowych w przypadku historii i kultury własnej). Nieuczęszczanie ucznia na zajęcia skutkować będzie również nieklasyfikowaniem ucznia i innymi związanymi z tym konsekwencjami, m.in. promocją.

3. Ocenianie odbywa się wg zasad ustalonych w Wewnętrznym Ocenianiu PSP nr 11, ma wpływ na promocję ucznia i ukończenie szkoły. W klasach 1-3 ocenianie ma formę opisową. Szczegółowe wymagania, kryteria i zasady przekazuje nauczyciel uczący.

4. Uprawnienia i obowiązki ucznia uczęszczającego na język mniejszości narodowej przystępującego do egzaminu ósmoklasisty oraz wymagania egzaminacyjne określa: ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz.1943 t.j.), m.in. uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów obowiązkowych na egzaminie (matematyka i dodatkowy przedmiot z wymienionych w ustawie) w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację: informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych na egzaminie (matematyka i dodatkowy przedmiot z wymienionych w ustawie) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty można z tej deklaracji pisemnie zrezygnować.

Informujemy również, że w szkole od klasy VII w ramach zajęć obowiązkowych wprowadzony jest drugi (po angielskim) nowożytny język obcy - niemiecki lub hiszpański, jest to język obowiązkowy inny niż język mniejszości (dziecko musi chodzić zarówno na zajęcia drugiego języka obcego jak i mniejszościowe). Według wyjaśnień MEN uczeń jeśli uczęszcza na zajęcia z jezyka mniejszości musi wybrać drugi język obcy inny niż język mniejszości.

powrót


SYTUACJA KRYZYSOWA W RODZINIE

Informujemy, że w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu  od września 2015 roku działa INTERWENCJA KRYZYSOWA.  Uczniowie, rodzice mogą zgłaszać się telefonicznie lub bezpośrednio do psychologa w każdy poniedziałek o godz. 8 30,  wtorek  830,  środa 830 oraz piątek o godz. 900 i 1700

Adres: MPPP w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 9; Telefon: 77 454 92 16 lub 17

powrót 


PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW MIASTA OPOLA

Rada Miasta Opola w dniu 25 sierpnia 2016 r. podjeła UCHWAŁĘ NR XXX/540/16 przyjmującą „Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola”. Program zastępuje, a właściwie od nowa definiuje zasady nagradzania uczniów uzdolnionych w mieście Opolu, wczesniej tzw. Opolskie Orły. Ustanawia m.in. nowe formy nagradzania:

 1. Nagroda edukacyjna;
 2. Tytuł Opolski Orzeł;
 3. List gratulacyjny;
 4. Wsparcie materialne.
Rada Miasta Opola w dniu 25 sierpnia 2016 r. podjeła UCHWAŁĘ NR XXX/541/16 przyjmującą „Regulamin przyznawania poszczegolnych form wspierania uzdolnionych uczniów..." Na stronie internetowej opolskiego serwisu oświatowego utworzona została zakładka pn. program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Miasta Opola, w której dostępne będą obie uchwały, Program, Regulamin przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół Miasta Opola jak również wnioski : o przyznanie uczniowi Nagrody edukacyjnej, nadanie tytułu Opolskiego Orła, przyznanie uczniowi Listu gratulacyjnego, przyznanie uczniowi Wsparcia materialnego (z możliwością pobierania wniosków).
 

REKRUTACJA 2425

informacje ukraina

e dziennik

teams

mol net

dyplom I opole 1

solid

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logoDzisiaj 99

Wczoraj 127

Tydzień 453

Miesiąc 2937

Wszystkich 720611

W tej chwili stronę odwiedza 15 gości.