Rekrutacja

PSP 11 Opole - Stań się jednym z nas!


 zasady naboru           terminy             


NABÓR ELEKTRONICZNY DO KL.1

http://opole.podstawowe.vnabor.pl

ANKIETA  (należy dostarczyć wraz z wydrukowanym potwierdzeniem zgłoszenia do szkoły)

 

REKRUTACJA DO KLAS II-VIII:

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY(przeniesienie z innej szkoły) pdf

Wyprawka dla ucznia klasy I pdf

WNIOSEK O ODROCZENIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO>>>


 

Do obwodu szkoły PSP nr 11 należą ulice miasta Opola:
 •     Astrów
 •     Beskidzka
 •     Bzów
 •     Chabrów
 •     Huculska
 •     Irysów
 •     Jana Stanisława Jankowskiego
 •     Jaśminów
 •     Karpacka
 •     Konwalii
 •     Janusza Kusocińskiego
 •     Luboszycka (numery parzyste i nieparzyste od nr.10 do 23)
 •     Maków
 •     Narcyzów
 •     Niezapominajek
 •     Oleska (numery nieparzyste i parzyste od nr.47 do nr. 120)
 •     Leopolda Okulickiego
 •     Pl. Oleandrów
 •     Pl. Róż
 •     Podhalańska
 •     Mikołaja Rataja
 •     Stokrotek
 •     Tatrzańska
 •     Tulipanów
 •     Wodociągowa
 •     Zakopiańska

 ZASADY NABORU DO KLASY I

Informacja dla rodziców

 Zasady przyjmowania uczniów do publicznych szkoł podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4 z późn. zm ).

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny –Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie elektronicznego zgłoszenia i nie biorą udziału w postepowaniu rekrutacyjnym

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca 

 

Rada Miasta Opola ustaliła kryteria dla dzieci spoza obwodu szkoły (kryteria określa - UCHWAŁA NR XXXIX/776/2017 RADY MIASTA OPOLA pdf, a Prezydent Miasta określił terminy i harmonogram czynności rekrutacyjnych -ZARZĄDZENIE Nr OR-I.0050.3.2023 PREZYDENTA MIASTA OPOLA pdf Na stronie Urzędu Miasta Opola można zapoznać się z warunkami rekrutacji do szkół i placówek prowadzonych przez miasto Opole i aktami prawnymi: https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/rekrutacja-do-publicznych-szkol-podstawowych

Punkty podane niżej dotyczą m.in. zasad podziału klas pierwszych na oddziały.

 • Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego. Sekretarz szkoły odpowiada za prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 • SZEŚCIOLATKI PRZYJMOWANI SĄ NA ZASADACH SIEDMIOLATKÓW NA WNIOSEK RODZICÓW JEŚLI KORZYSTAŁY Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO LUB POSIADAJĄ OPINIĘ O MOŻLIWOŚCI ROZPOCZĘCIA NAUKI WYDANĄ PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ.
 • Podziału dzieci dokonuje się według listy ze zgłoszonymi do szkoły dziećmi z obwodu szkoły i pozaobwodowymi przyjetymi do szkoły. 
 • Nauczyciele powołani przez dyrektora szkoły do komisja rekrutacyjnej uczestniczą również w przydziale do danych oddziałów uczniów przyjętych do szkoły.
 • W celu uniknięcia problemu segregacji mogą być uwzględniane prośby rodziców dotyczące wspólnego uczęszczania dzieci do klasy (tylko 2-3 dzieci) oraz inne w miarę możliwości.
 • Do każdego oddziału klasowego przydziela się zbliżone ilości dziewczynek i chłopców, a liczebność klas powinna być podobna (przede wszystkim rozpoczyna się podział wg roku i miesiąca urodzenia, poczynając od najmłodszych dzieci - w uzasadnionych przypadkach można odstąpić od tej zasady).
 • Dzieci, które były odroczone w realizacji obowiązku szkolnego oraz wymagające specjalnej troski będą przydzielane do oddziałów klas w równej ilości i w pierwszej kolejności.
 • W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, w miesiącu wrześniu rozpoczyna się uroczyste pasowanie dzieci na uczniów. Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów odbywać sie będzie w miesiącu listopadzie w Dniu Patrona Szkoły.
 • Listy poszczególnych oddziałów klasowych zostaną wywieszone w godzinach popołudniowych w dniu rozpoczęcia roku szkolnego w miesiącu wrześniu po uroczystości związanej z pasowaniem dzieci na uczniów szkoły.
 • Utworzona komisja rekrutacyjna rozstrzyga wszelkie spory z naborem.
 • Dyrektorowi szkoły podejmuje ostateczną decyzję w zakresie przydziału do konkretnych oddziałów klasowych.
 • Szkoła ma prawo ze wzgledów organizacyjnych wprowadzić zmiany we wcześniej ustalonych listach.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA pdf


 DNI OTWARTE JEDENASTKI  ( 30 marca 2023 r.)

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z DYREKCJĄ SZKOŁY  ( 30 marca 2023 r.)

Szczegółowe informacje będą widniały na plakatach w przedszkolach oraz szkole.

 

ZAPISY (PODANIA NALEŻY WRZUCIĆ DO SKRZYNKI NA LISTY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM SZKOŁY LUB POZOSTAWIĆ PRACOWNIKOWI W HOLU SZKOŁY):

od 06.02 do 21.04.2023r. do godz.15.00           

elektronicznezgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (wraz z właściwymi dokumentami potwierdzającymi)          

od 20.03 do 21.04.2022r. do godz. 15.00                       

 elektroniczne złożenie wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do szkoły (wraz z właściwymi dokumentami potwierdzającymi)

 12.05.2023r. do godz. 15.00

wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

 od 15.05 do 17.05.2023r. do godz. 15.00

 rodzice dzieci spoza obwodu zakwalifikowanych do szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisania w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

 22 maja 2023r. do godz. 15.00  wywieszenie list dzieci spoza obwodu przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

ZASADY I HARMONOGRAM NABORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH OKREŚLA ZARZĄDZENIE Nr OR-0050.3.2023 PREZYDENTA MIASTA  OPOLA


 Baza i wyposażenie szkoły             

01

 

REKRUTACJA 20232024

informacje ukraina

e dziennik

teams

mol net

dyplom I opole 1

solid

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logoDzisiaj 185

Wczoraj 301

Tydzień 486

Miesiąc 1065

Wszystkich 669643

W tej chwili stronę odwiedza 22 gości.