Wsparcie materialne dla uczniów uczęszczających w roku szkol. 2016/17 do klas pierwszych

Uchwała Rady Miasta w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych:
- Wsparcie materialne jest udzielane w formie refundacji wydatków mających na celu wyrównywanie
szans w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci, ponoszonych na:
1) zajęcia dodatkowe, w tym: językowe, sportowe, artystyczne i inne;
2) gry, w tym gry edukacyjne;
3) półkolonie w okresie ferii i wakacji;
4) bilety wstępu, w tym także bilety rodzinne i dla opiekunów dziecka, do instytucji nauki, kultury, sportu i rekreacji;
5) odzież i obuwie sportowe;
6) tornister, plecak i inne artykuły szkolne;
7) literaturę i czasopisma dziecięce;
8) literaturę specjalistyczną dla rodziców dotyczącą problematyki wychowania i rozwoju dziecka;
9) pomoce wspierające proces edukacyjny, w tym: atlasy, encyklopedie, instrumenty muzyczne itp.
2. Wysokość wsparcia, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 1000,00 zł dla jednego ucznia.

dobry start

Terminy na zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Dyrektor szkoły przedstawia terminy obowiązujące na zakończenie roku szkolnego 2015/2016

TERMIN

ZADANIE

Do 20 maja

Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach zachowania: nieodpowiedniej i nagannej

Do 24 maja

Poinformowanie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej

Do 25 maja

Przez zeszyt kontaktów poinformowanie rodziców o pozostałych przewidywanych ocenach, w tym ocenach zachowania

Maj - czerwiec

Badanie kompetencji językowych – j.angielski kl. III,IV,V.

Badanie kompetencji z j. polskiego i matematyki kl. IV

1 czerwca

Sportowy Dzień Dziecka

Do 1 czerwca

Składanie ewentualnych wniosków o wyższą niż przewidywana ocenę, a w wypadku niedostatecznej, nieodpowiedniej i nagannej do 25 maja

13 czerwca (16.00 - 18.00)

Konsultacje dla rodziców kl. I-III, podanie informacji o ocenie opisowej.

14 - 15 czerwca

Ewentualne testy poprawkowe

16 czerwca (czwartek)

Zabawa na zakończenie nauki uczniów klas VI

16 czerwca

Apel, prezentacja laureatów i finalistów konkursów, zawodów

Do 16 czerwca

Wpisanie, do dziennika, ostatecznej oceny z przedmiotów i zachowania

Do 16 czerwca

Odwołanie rodzica od oceny opisowej

20 czerwca (godz. 15.00 – 16.30)

Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna

Do 23 czerwca

Pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się podczas ferii letnich, propozycje zajęć

23 czerwca

Zakończenie roku szkolnego klas VI  – godz. 16.30

24 czerwca

Klasy I – V godz. 9.30

27 czerwca (godz. 9.30-15.00)

Rada podsumowująca rok szkolny

Do 30 czerwca

Możliwość złożenia odwołania od wystawionych ocen rocznych

29-30 sierpnia

Ewentualne egzaminy poprawkowe

 

TERMIN

ZADANIE

Do 20 maja

Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach zachowania: nieodpowiedniej i nagannej

Do 24 maja

Poinformowanie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej

Do 25 maja

Przez zeszyt kontaktów poinformowanie rodziców o pozostałych przewidywanych ocenach, w tym ocenach zachowania

Maj - czerwiec

Badanie kompetencji językowych – j.angielski kl. III,IV,V.

Badanie kompetencji z j. polskiego i matematyki kl. IV

1 czerwca

Sportowy Dzień Dziecka

Do 1 czerwca

Składanie ewentualnych wniosków o wyższą niż przewidywana ocenę, a w wypadku niedostatecznej, nieodpowiedniej i nagannej do 25 maja

13 czerwca (16.00 - 18.00)

Konsultacje dla rodziców kl. I-III, podanie informacji o ocenie opisowej.

14 - 15 czerwca

Ewentualne testy poprawkowe

16 czerwca (czwartek)

Zabawa na zakończenie nauki uczniów klas VI

16 czerwca

Apel, prezentacja laureatów i finalistów konkursów, zawodów

Do 16 czerwca

Wpisanie, do dziennika, ostatecznej oceny z przedmiotów i zachowania

Do 16 czerwca

Odwołanie rodzica od oceny opisowej

20 czerwca (godz. 15.00 – 16.30)

Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna

Do 23 czerwca

Pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się podczas ferii letnich, propozycje zajęć

23 czerwca

Zakończenie roku szkolnego klas VI  – godz. 16.30

24 czerwca

Klasy I – V godz. 9.30

27 czerwca (godz. 9.30-15.00)

Rada podsumowująca rok szkolny

Do 30 czerwca

Możliwość złożenia odwołania od wystawionych ocen rocznych

29-30 sierpnia

Ewentualne egzaminy poprawkowe

"...Poszukiwania ciekawej literatury dla dzieci" - zaproszenie na konferencję

MBP

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Wydawnictwo” Literatura” zapraszają na konferencję dla rodziców, nauczycieli i bibliotekarzy „Potencjał zawarty w książkach, czyli poszukiwania ciekawej literatury dla dzieci”, która odbędzie się dnia 7.04.2016 r. ( czwartek) w MBP , ul. Minorytów 4 w sali konferencyjnej.

Będą omawiane m.inn. sposoby poszukiwania dobrej literatury dla dzieci i młodzieży, metody zachęcania najmłodszych do czytania.

Zapraszamy

Szczegółowy program:http://www.mbp.opole.pl/

Pakiet dla uczniów przyszłych klas pierwszych

Drodzy rodzice przyszłych uczniów klas pierwszych!!!

W celu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych Rada Miasta Opola podjęła dwie uchwały:

 1. Uchwała Nr XXIV/446/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych. Uchwała ta weszła w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała Nr XXIV/447/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach  Programu wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu,  uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych.

W ramach "Pakietu dla Sześciolatka" po raz pierwszy organizowane będą półkolonie letnie. Wypoczynkiem objęte maja być dzieci rozpoczynające naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017 oraz dzieci kończące edukację w klasie I w roku szkolnym 2015/2016. Organizatorami wypoczynku będą :

 1. Młodzieżowy Dom Kultury 4 turnusy w lipcu w terminie :

Czytaj więcej...

Zasady i terminy rekrutacji do szkół miasta Opola

Szanowni Rodzice przyszłych uczniów klas 1. Informujemy, że na stronie internetowej Wydziału Oświaty (http://oswiata.opole.pl/rekrutacja/szkoly-podstawowe) ukazały się informacje dotyczące zasad rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole. PODANE SĄ RÓWNIEŻ TERMINY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ.

Poniżej, zamieszczamy informacje dotyczace rekrutacji do szkół podstawowych (więcej w zakładce ZAPISY).

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są dzieci:
  • 7-letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6-letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata. Nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami (przyjęto wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły). Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 4. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznał określoną liczbę punktów oraz określił dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
  Uchwała XXXIX/776/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 59) http://oswiata.opole.pl/images/rekrutacja/2018/Uchwa%C5%82a.pdf
 5. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
  Organ prowadzący ustalił również harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.
 6. Zarządzenie Nr OR-I.0050.60.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawiwych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym. http://oswiata.opole.pl/images/rekrutacja/2018/Za%C5%82%C4%85cznik-2.pdf
 7. Zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka należy dokonać w terminie od 1 lutego do 25 kwietnia 2017r., przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do danej szkoły podstawowej.
 

prezydent

logo niepodlegla

logo minister

50 lat logo

SPONSORZY:

optim

ape

zakupy dla dzieci

nici

sopelek

ines

cermag

opole

tak czytam

pinezka

rolkowisko

maestro

zabawki

lewel logo

medikor

PATRONI MEDIALNI:

radio opole

doxa fm

tvp3

projekt

Dzisiaj 158

Wczoraj 314

Tydzień 788

Miesiąc 4135

Wszystkich 253192

W tej chwili stronę odwiedza 34 gości.